Usługi Prawne

 • Prawo Cywilne

  - obsługa prawna związana z nieruchomościami
  - własność i inne prawa rzeczowe, ochrona prawa własności, przenoszenie i nabywanie prawa własności
  - stosunki pomiędzy współwłaścicielami, znoszenie współwłasności
  - spadki, działy spadku
  - podziały majątku
  - użytkowanie wieczyste
  - służebności
  - stosunki zobowiązaniowe, wykonanie zobowiązań, skutki niewykonania zobowiązań
  - umowy cywilnoprawne, sporządzanie i opiniowanie

 • Prawo Bankowe

  - sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów bankowych
  - pomoc prawna w sprawach związanych z działalnością Komisji Nadzoru Finansowego
  - stała i doraźna obsługa banków

 • Postępowania Sądowe

  - wszczynanie i prowadzenie postępowań sądowych
  - reprezentacja przed sądami, zastępstwo procesowe
  - sporządzenie środków odwoławczych postępowania wieczystoksięgowe

 • Prawo Rodzinne

  - rozwody, separacje
  - alimenty
  - ustroje majątkowe

 • Prawo Ubezpieczeń

  - prowadzenie spraw odszkodowawczych majątkowych i osobowych

  - odszkodowania, zadośćuczynienia, renty

  - ubezpieczenia majątkowe

  - ubezpieczenia osobowe

 • Prawo Gospodarcze, Handlowe

  - spółki cywilne
  - umowy pomiędzy przedsiębiorcami, sporządzanie i opiniowanie umów dla przedsiębiorców
  - negocjacje kontraktów
  - zakładanie i rejestracja podmiotów w szczególności: spółek, stowarzyszeń
  - spółki prawa handlowego, bieżące doradztwo i obsługa
  - obsługa organów spółek
  - obsługa przedsiębiorców stała bądź doraźna
  - obsługa prawna procesów budowlanych

   

 • Prawo Spółdzielcze

  - stała i doraźna obsługa spółdzielni mieszkaniowych
  - reprezentowanie podmiotów wobec spółdzielni mieszkaniowych

 • Prawo Przewozowe

  - sporządzanie i opiniowanie umów i dokumentów przewozowych i spedycyjnych
  - ubezpieczenia transportowe, postępowania odszkodowawcze

 • Prawo Rolne

  - przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu działalności rolniczej
  - pomoc prawna w postępowaniach przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych i Agencją Rynku Rolnego

 • Postępowania Administracyjne

  - reprezentowanie przed organami administracji publicznej, w tym zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi

 • Prawo Pracy

  - stosunki pracy, umowy o pracę
  - reprezentowanie pracodawcy wobec pracowników
  - reprezentowanie pracowników wobec pracodawców